home

สทช ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน รุ่นที่ 39/2558

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4   เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน รุ่นที่ 39/2558 ในระหว่าง  วันที่ 27 –29 พฤษภาคม 2558 จัดขึ้นโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 45 ราย  

วันที่ : 27 พ.ค. 2558 10:00

ผส.ทช.ที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย รบ. 1004 แยก ทล. 4 - บ้านไร่ชาวเหนือ

        เมื่อวันศุกร์ที่ 22  พฤษภาคม  2558  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชั่งน้ำหนัก  สาย รบ. 1004  แยกทางหลวงหมายเลข  4 - บ้านไร่ชาวเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เพื่อตรวจดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านชั่งน้ำหนักให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  และเพื่อเป็นการป้องปรามการบรรทุกน้ำหนักเกินข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ค. 2558 10:30

สทช. 4 (เพชรบุรี) จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่

        เมื่อวันอังคารที่  19  พฤษภาคม  2558  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่  4 (เพชรบุรี)  ออกปฏิบัติงานตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก  ในสายทาง ปข. 4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 – บ. บ่อนอก  อ. ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 22 พ.ค. 2558 10:30

สทช ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทย”

  เมื่อวันจันทร์ที่  18 พฤษภาคม 2558 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระหว่าง วันที่ 18 –22 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายสว่าง รัตนนรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว และนายพีระพล ปั้นสังข์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ “การควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทย และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการถนนดีทั่วไทยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 54 ราย

วันที่ : 18 พ.ค. 2558 10:45

สทช ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน รุ่นที่ 36/2558

  เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4   เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน รุ่นที่ 36/2558 ในระหว่าง  วันที่ 6 –8 พฤษภาคม 2558 จัดขึ้นโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 49 ราย

วันที่ : 06 พ.ค. 2558 08:30

ข่าวทั้งหมด
logo
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

วันที่ : 543 16:30

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

วันที่ : 543 16:15

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 543 09:15

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 543 15:45

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 543 16:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 11:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่ : 543 13:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ : 543 18:00

ข่าวทั้งหมด

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home