home

สทชที่ 4 (เพชรบุรี) จัดพิธีอัญเชิญพระวิษณุ และพระภูมิเจ้าที่

วันพุธที่  22  กรกฎาคม  2558  นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนัก   รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระวิษณุ และสักการะบูชา พระภูมิ เจ้าที่  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่านใน สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 22 ก.ค. 2558 10:15

รทช. ติดตามแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในพื้นที่ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) (โครงการบริหารจัดการและบูรณาการเครื่องจักรกล)

  วันอังคารที่  14  กรกฎาคม  2558  นายประศักดิ์ บัณฑุนาค  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ประธานคณะติดตามแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในพื้นที่  พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการและบูรณาการเครื่องจักรกล  ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด  เข้าร่วมการประชุมติดตามแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในครั้งนี้

วันที่ : 14 ก.ค. 2558 16:00

สทช ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดการประชุม การจัดทำข้อมูลพิกัดแหล่งวัสดุ

  เมื่อวันพุธที่  8  กรกฎาคม  2558   นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก       รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  ได้เป็นประธานในการประชุม เรื่องการจัดทำข้อมูลพิกัดแหล่งวัสดุและราคาวัสดุ  ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) โดยมีเจ้าในสำนักฯ และแขวงทางหลวงชนบทในเขต  เข้ารับฟังการประชุมในครั้งนี้  

วันที่ : 08 ก.ค. 2558 15:00

สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดประชุมสัญจรประจำ เดือนมิถุนายน 2558

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558   นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก   รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 จัดการประชุมสัญจรประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 6/2558 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท , ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทและผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ในเขตสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และการเตรียมความพร้อมงบประมาณปี 2559  ณ ห้องประชุมโรงแรมประจวบแกรน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 01 ก.ค. 2558 15:00

ผส.ทช.ที่ 4 เป็นประธานในการประชุมการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 3-1/2558

เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2558   นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก       รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  ได้เป็นประธานในการประชุม เรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  ครั้งที่ 3-1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง ตำบลสวนหลวง    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ : 16 มิ.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด
logo
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

วันที่ : 543 16:30

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

วันที่ : 543 16:15

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 543 09:15

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 543 15:45

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 543 16:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 11:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่ : 543 13:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ : 543 18:00

ข่าวทั้งหมด

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home