ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 7/2557 ในระหว่าง วันที่ 26 –27 มิถุนายน 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 47 ราย  (รายละเอียด)

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 6/2557 ในระหว่าง วันที่ 24 –25 มิถุนายน 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 ราย   (รายละเอียด)


เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 นายไพบูลย์ เรืองยุวนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 14/2557 ในระหว่าง วันที่ 11 –13 มิถุนายน 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน   และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 47 ราย   (รายละเอียด)

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 13/2557 ในระหว่าง วันที่ 4 –6 มิถุนายน 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 47 ราย (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นายพีระพล ปั้นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 10/2557 ในระหว่างวันที่ 21– 23 พฤษภาคม 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ( เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 51 ราย  (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายพีระพล ปั้นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 9/2557 ในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ( เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 52 ราย   (รายละเอียด)


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 4/2557 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่อง สะพานนนทบุรี 1 “สะพานคานขึงแห่งแรกในประเทศไทย” และเรื่องภารกิจจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเพื่อกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุกยานพาหนะ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุ Green Fm 91.5 MHz และช่วงเซียนหมอทาง ได้มอบของที่ระลึก (ร่มสกรีนโลโก้ รายการวิทยุ “หมอทาง”) ให้ประชาชนที่ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล  (รายละเอียด)