home

ตรวจสอบเพื่อสอบทาน (Spot Check) ตามระบบ QCS. (สายวังปลา - พุตะเคียน)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบความหนาผิวทาง AC ความกว้างผิวทาง AC งานปรับปรุงผิวทาง AC สายวังปลา - พุตะเคียน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ไทย

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงผ่าน Video Conference

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ไทย

สนับสนุนเครื่องจักรเพื่อปรับเกลี่ยพื้นผิวถนน

เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) นำเครื่องจักรกลเข้าสนับสนุนปรับเกลี่ยพื้นผิวถนนเพื่อสะดวกในการสัญจรของประชาชน ระหว่างวันที่ 9 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ไทย

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 เป็นประธานในการเปิดพิธีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ให้แข็งแรงตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสนามหญ้า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ไทย

ตรวจรับสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทาง สำนักบำรุงทาง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันตรวจรับสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ จำนวน 1 ชุด ณ ห้องประชุมเพชรพะเนินทุ่ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ไทย

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการบริหารราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม”

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 สำนักฝึกอบรม กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม” ให้กับบุคลากรสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) โดยมี นางวัชรีย์ คุณากรสิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม และคณะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
ไทย

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและประเด็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ด้านงานทาง

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทินกร คุณสมิตปัญญา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและประเด็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ด้านงานทาง ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) โดยมีนายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และคณะจากสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว
ไทย

ประชุมผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้หัวข้อ “การควบคุมคุณภาพงานผิวทางลาดยางที่มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติ” ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ไทย

ประชุมผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แบบประเมินเอกลักษณ์ทางทช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS