home

ผส.ทช.ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจดูสายทาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วยช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจดูสายทางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ปข.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านฝายท่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไทย

ผส.ทช.ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจดูสายทาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วยช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจดูสายทางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปรับปรุงและขยายความกว้างถนนลาดยาง AC. เป็น 3 ช่องจราจร สาย ปข.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านเขาน้อย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ตรวจสอบความหนา ความกว้างผิวทาง

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าสุ่มตรวจสอบความหนา ความกว้างผิวทาง PARA AC  สาย  พบ.4024  แยกทางหลวงหมายเลข 3499 - บ้านหนองแก อำเภอเมือง, เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ไทย

ผส.ทช.ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 11.00 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขาแดง อำเภอเมือง, กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางการก่อสร้าง 4.444  กิโลเมตร

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานผิวทาง

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล   ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าสุ่มตรวจสอบสายทาง ดังนี้
- ตรวจสอบความหนาชั้นโครงสร้างทาง Recycling สาย สค.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
- ตรวจสอบความหนาชั้นโครงสร้างทาง Recycling สาย สค.4016  - บ้านท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าร่วมรับฟังประชุมสัมมนา

(วันที่ 2 ก.พ. 60) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4  มอบหมายกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผ่านการถ่ายทอด Video Conference ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานออกแบบเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถนนริมคลอง  ผ่านการถ่ายทอด Video Conference ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานผิวทาง

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิเคราะห์วิจัย กรมทางหลวงชนบท เข้าสุ่มตรวจสอบ
- ตรวจสอบความหนาผิว AC ความกว้างผิวทาง AC งานอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย สาย สส.2003 แยก ทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
- ตรวจสอบความแน่น ความหนา ชั้นโครงสร้างทาง Recycling โครงการ ซ่อมสร้าง AC สายพบ. 4016 แยกทล. 4 - บ้านปึกเตียน อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี\

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานผิวทาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิเคราะห์วิจัย กรมทางหลวงชนบท เข้าสุ่มตรวจสอบ
- งานซ่อมสร้าง AC สาย สค.3042 แยก ทล.375 - บ้านคลองตาขำ  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
- งานซ่อมสร้าง AC สาย สค.3043 แยก ทล.375 - บ้านคลองสองห้อง  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
- งานซ่อมสร้าง AC สาย สค.5051 แยก ทช.สค.2006 - บ้านดอนลาว  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS