home

จัดประชุมข้อมูลพิกัดแหล่งวัสดุและราคาวัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) จัดประชุมข้อมูลพิกัดแหล่งวัสดุและราคาวัสดุ ที่ใช้ในการประมาณราคางานทางและสะพาน ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสนธยา หล้าอ้วน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายณรงค์ฤทธิ์ ใจจิตต์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (พร.) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเนินกรวด อำเภอบางสะพานน้อย, บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท (แผน 38.41% ผล 29.67%)

ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย ปข.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคลองลอย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติ และเป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท (แผน 34.82% ผล 44.85%)

ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายธีรวุฒิ มีธรณี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายสมหมาย พละศักดิ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท (แผน 27.34% ผล 29.42%)

ไทย

ตรวจสอบเพื่อสอบทาน (Spot Check) ตามระบบ QCS.

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบความหนาผิวทาง ความกว้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามเรือน - เพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไทย

ตรวจสอบเพื่อสอบทาน (Spot Check) ตามระบบ QCS.

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบความแน่น ความหนา ความกว้าง ชั้นรองพื้นทาง งานซ่อมสร้าง AC สายบ้านเขาส้ม – ไผ่สามเกาะ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ไทย

ตรวจสอบเพื่อสอบทาน (Spot Check) ตามระบบ QCS.

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบความแน่น ความหนา ความกว้าง ชั้นรองพื้นทาง งานปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน สายจอมบึง - หนองกวาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ไทย

ผส.ทช.ที่ 4 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และมีสุขภาพแข็งแรง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการจัดการแข่งขันเปตอง ณ บริเวณสนามเปตอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

ไทย

ตรวจสอบเพื่อสอบทาน (Spot Check) ตามระบบ QCS.

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบความแน่น ความกว้างชั้นพื้นทาง Recycling งานซ่อมสร้างถนน AC สายบ้านหนองบัว - บ้านนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไทย

ผส.ทช.ที่ 4 ประชุมช่างควบคุมงาน ครั้งที่ 9/2560

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ประชุมผู้ควบคุมงาน สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรายงานปัญหาอุปสรรคของโครงการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ช่วงควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS