home

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ได้มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ  มีธรณี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายณรงค์ฤทธิ์  ใจจิตต์ วิศวกรโยธา(พร.) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement  In - Place  Recycling) สาย ปข. 5062 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลหนองพลับ - น้ำตกป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ได้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ได้มอบหมายให้ นายสนธยา หล้าอ้วน นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายอาทิตย์ ชุ่มจิต นายช่างโยธา (พร.) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนเพชรบุรี) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ได้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการยกระดับมาตรฐานสะพาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ได้มอบหมายให้ นายสินธุ์เพชร ทองแย้ม วิศวกรโยธา (พร.) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานสะพาน กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน สาย ปข.5060 แยกทางหลวงชนบท ปข.1029 บ้านทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ได้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานผิวทาง

วันที่ (16 กุมภาพันธ์ 2560) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ในสังกัดสทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ตรวจสอบความหนา และความกว้างของผิวทางโครงการยกระดับมาตรฐานทาง คสล. สาย แยกทางหลวงหมายเลข 375 - วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานผิวทาง

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ในสังกัด สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าสุ่มตรวจสอบสายทาง ดังนี้
- ตรวจสอบความหนา ความกว้างของผิวทาง และการสะท้อนแสง ความหนาของเส้นจราจร สาย พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านอู่ตะเภา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
- ตรวจสอบความกว้าง ความหนาผิวทาง AC และการสะท้อนแสงของเส้นจราจร สาย สค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านคลองตาขำ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานผิวทาง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าสุ่มตรวจสอบสายทาง ดังนี้
- ตรวจสอบความหนาชั้นโครงสร้างทาง Recycling สาย บ้านเกาะตาสาด - บ้านเขากระชาย ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- ตรวจสอบความหนาผิว คสล.สาย รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บ้านหนองโก - อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- ตรวจสอบการสะท้อนแสงและความหนาเส้นจราจร สาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านน้ำโจน อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนบูรณะ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ตั้งหน่วยตรวจสอบยานพาหนะเคลื่อนที่ สายทาง ปข.1039 – บ้านด่านสิงขร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าสุ่มตรวจสอบความแน่น ความหนา

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล   ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าสุ่มตรวจสอบความแน่น ความหนาชั้นโครงสร้างทาง Recycling สาย ปข.5062 - น้ำตกป่าละอู่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบสายทาง

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล   ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบสายทาง ดังนี้
- ตรวจสอบการสะท้อนแสงเส้นจราจร และความหนาของเส้นจราจร งานซ่อมสร้าง PARA  AC สาย สค.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 –  เมืองสมุทรสงคราม (ช่วงสมุทรสงคราม) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
- ตรวจสอบความหนาผิว คสล. ความกว้างผิว คสล. สาย แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ตรวจสอบความแน่น ความหนาชั้นพื้นทาง

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล   ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าสุ่มตรวจสอบความแน่น ความหนาชั้นพื้นทาง งานซ่อมสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามห้วยสามหางสาย พบ.020  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS