home

Random Check งานเสริมผิว AC

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานเสริมผิว AC สาย สส.5008 แยกทางหลวงชนบท สส.3010 – บ้านนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ไทย

Random Check งานก่อสร้าง AC

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานก่อสร้าง AC สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3093 – บ้านดอนมะขาม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ไทย

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ “สายทางแห่งพระบารมี”

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักฝึกอบรมจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ “สายทางแห่งพระบารมี” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีบนสายทางหลวงชนบทที่สนับสนุน "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" โดยมีการสัมภาษณ์ นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงขนบทที่ 4 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์
ไทย

Random Check งานซ่อมสร้าง AC

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานซ่อมสร้าง AC สาย สค.5027 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 – บ้านยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

Random Check งานยกระดับมาตรฐานทาง

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานยกระดับมาตรฐานทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  สค.5029 - บ้านลาดบัว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

Random Check งานซ่อมสร้างถนน

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนส้ม - บ้านคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ไทย

Random Check งานซ่อมสร้าง PARA AC

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานซ่อมสร้าง PARA AC สาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านทองอินทร์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หน่วยดำเนินการ สบณ.สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) งานแล้วเสร็จ)

ไทย

Random Check งานซ่อมสร้าง PARA AC

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานซ่อมสร้าง PARA AC สาย ปข.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านฝายท่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันได้ ผลงาน 12.17 % (หน่วยดำเนินการ สบณ.สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี))

ไทย

Random Check งานซ่อมสร้าง PARA AC

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ได้เข้าสุ่มตรวจ Random Check รอบ 9 เดือน (30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560) งานซ่อมสร้าง PARA AC สาย ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 - บ้านยายพลอย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไทย

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการทำข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้ นายจตุรงค์ อมรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการทำข่าวภารกิจ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์  แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS