Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่โครงการก่อสร้าง ทางต่างระดับข้าม ทล.27 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้าม ทล.27 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาควบคุมงาน ครั้งที่ 6-1/2563 (ตรวจรับงานที่ปรึกษาครั้งที่ 2) และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 6-1/2563 (ส่งมอบพัสดุงานก่ออสร้าง ครั้งที่ 5) โดยมีนายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมโครงการ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content