Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
 1. นายสุรชัย ศิริดาวทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 โทรศัพท์ 081-8339876
 2. นางองุ่น มังกรแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ โทรศัพท์ 098-2652059
 3. นายอิชย์ ศิริประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 087-8073955
 4. นายหยา หัสสะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ โทรศัพท์ 061-4327381
 5. นายจตุรงค์ อมรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ โทรศัพท์ 099-4597892
 6. นายปุ่น ครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล โทรศัพท์ 081-8793624
 7. นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 081-8149622
 8. นายทินกร คุณสมิตปัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี โทรศัพท์ 081-8147201
 9. นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี โทรศัพท์ 087-0020576
 10. นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร โทรศัพท์ 081-8339867
 11. นายอภิรัญ สุวรรณคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 089-7727877
 12. นายสนิท ขุนศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชะอำ โทรศัพท์ 032-250829
 13. นายจักรภัทร วรวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง โทรศัพท์ 095-5255195
 14. นายจิรพัฒน์ สุพรรณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก โทรศัพท์ 081-9817714
 15. นายสมพงศ์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี โทรศัพท์ 081-9418367
Scroll Up Skip to content