Menu
home
>>
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

 

แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชะอำ

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

          แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

Scroll Up Skip to content